Aktualności

UWAGA!!! ZMIANA W „ŚMIECIACH”

W związku z wprowadzoną przez polski parlament zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru śmieci.

Oto podstawowe zmiany, na które należy zwrócić uwagę:

1. Za zbiórkę odpadów odpowiadać będzie Gmina, która m.in. będzie zbierać od mieszkańców opłaty za wywóz śmieci.

 2. W terminie do 31 marca 2013 roku należy rozwiązać dotychczasowe umowy na wywóz śmieci.

Wzór wypowiedzenia umowy z firmą EKO-KRAS                     i Zakładem Transportu Komunalnego z Dysa jest do pobrania w Urzędzie Gminy Fajsławice.

3. W terminie do 31 maja 2013 roku mieszkańcy mają obowiązek złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Fajsławice, na podstawie której prowadzony będzie odbiór śmieci.

W deklaracji należy określić ile osób zamieszkuje daną nieruchomość i czy śmieci będą segregowane, czy też nie. 

Wzór deklaracji rozniosą sołtysi, będzie również do pobrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy www.fajslawice.eu

4. Według nowych zasad opłata za odbiór śmieci będzie uzależniona od liczy osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosić będzie:

- za odbiór śmieci niesegregowanych  14 zł od osoby miesięcznie,

- za odbiór śmieci segregowanych od jednego do czterech mieszkańców włącznie - 5 zł miesięcznie za osobę, zaś od piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość  2,50 zł za osobę miesięcznie.

 Opłata uiszczana będzie raz na kwartał na rachunek Urzędu Gminy.

5. Śmieci segregowane należy zbierać do worków (szkło, papier, plastik, metal, odpady  ulegające biodegradacji), zaś pozostałe do kontenerów lub punktów selektywnej zbiórki.

Szczegółowe informacje zostaną zawarte na stronie internetowej www.fajslawice.eu, ulotce informacyjnej oraz przekazywane będą na zebraniach wiejskich.

Red.

KONWENT WÓJTÓW

18 marca 2013r. w Urzędzie Gminy Fajsławice odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Krasnostawskiego. Gościem specjalnym tego spotkania był Tadeusz Sławecki – Wiceminister Edukacji Narodowej. Konwent zaszczycili również Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski i Czesława Waligóra – Kunkiewicz – radca Ministra Edukacji Narodowej odpowiedzialna za podział subwencji oświatowej.P1010621

Czytaj więcej: KONWENT WÓJTÓW

BECIKOWE

Od dnia 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi (tzw. becikowego)  jest uzależnione od kryterium dochodowego, które  wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. By dostać becikowe należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną (potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu); kserokopię dowodów osobistych rodziców; dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (w tym zaświadczenia i oświadczenia: - z urzędu skarbowego lub członków rodziny o dochodzie  za 2011 rok; - członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym podatkiem dochodowym; - o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2011 rok; - nakaz płatniczy lub inny dokument wskazujący na wielkość gospodarstwa domowego za 2011 rok; - odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty w tym także dokumenty potwierdzające wysokość alimentów otrzymywanych.

Czytaj więcej: BECIKOWE

INWESTYCJE 2012

Gmina Fajsławice w 2012 roku zrealizowała osiem dużych zadań inwestycyjnych o wartości 2 863 007,99 zł, na które pozyskała 2 163 639,26 zł. Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia się następująco:

Czytaj więcej: INWESTYCJE 2012

DZIEŃ KOBIET W FAJSŁAWICACH

8 marca br. w świetlicy wiejskiej w Fajsławicach odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczyło w niej około 50 kobiet z terenu naszej Gminy. P1000207

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice oraz Zespół Ludowy Siedliszczanki przygotowali dla Pań część artystyczną okraszoną dużą dawką humoru i dobrą muzyką. Następnie Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy oraz Andrzej Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy wręczyli paniom kwiaty.

Na zakończenie wszystkie kobiety zaproszono na słodki poczęstunek przygotowany przez Gminne Koło Aktywnych Kobiet.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkie Panie na podobną imprezę w przyszłym roku.

Red.  

ROZBUDOWA ZAKOŃCZONA

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach mogą już korzystać z nowych pomieszczeń. W dniu 9 stycznia 2013 roku firma Pana Krzysztofa Bielana z Zamościa zakończyła roboty budowlane, a 18 lutego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie dopuścił obiekt do użytkowania.P1010405      W rozbudowanej części szkoły na powierzchni 944,01 m2 znajduje się m.in. sala gimnastyki korekcyjnej, biblioteka z czytelnią, świetlica, pomieszczenia dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego, pracownie tematyczne i sklepik. Ponadto w skrzydle B zamontowano windę.szkola

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu pt. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach”. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 1 862 503,75 zł, z czego 80% (1 490 003 zł) sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.                                                                                                        

Krzysztof Gałanszkola II 

BĘDZIE NOWY SAMOCHÓD

Już w maju Gmina Fajsławice będzie miała nowy 17 – osobowy samochód. Przetarg na jego zakup wygrała firma CARRARA Sp. z o.o. z Lubina, która zaoferował modelem Renault Master. Auto o wartości 187 410 zł zakupiono w ramach projektu pod nazwą: „Łatwiej jeździć – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Fajsławice”. 60%  wartości samochodu sfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

                                                                                                           Krzysztof Gałan

NOWE WŁADZE FRASSATI

Parafialno – Gminny Klub Sportowy „Frassati” Fajsławice ma już nowe władze. 24 lutego 2013 roku Walne Zgromadzenia Klubu wybrało nowy Zarząd w składzie:

1.  Jerzy Zabielski – Prezes.

2. Jerzy Szadura – wiceprezes ds. sportu,

3. Zbigniew Sałecki – wiceprezes ds. organizacyjnych,

4. Krzysztof Łukaszczyk – sekretarz,

5. Apolinary Greczkowski – skarbnik,

6. Krzysztof Madeja – członek,

7. Sławomir Miszczuk – członek.

Nowo wybranemu Zarządowi życzymy powodzenia.

                                                                                                                       Red.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!