Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
526
Odsłon artykułów:
785539

Gościmy

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn:"System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnioa 18.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Fajsławice oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl.

Druki zgłoszeń lokalizacji oraz oświadczenia można pobrać pobrać ze strony: www.azbest.lubelskie.pl - zakładka Usuń azbest - Przewodnik krok po kroku.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

Informacja

Urząd Gminy w Fajsławicach informuje, że w dniu 16 października 2018 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Fajsławicach odbędzie się spotkanie dotyczące warunków dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

         Celem Programu, który skierowany jest do osób fizycznych jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne (wymiana starych pieców i kotłów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych).

         Wnioski na dofinansowanie przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

         Informacje o projekcie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze.

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

Wójt Gminy w Fajsławicach podaje do wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia:

Adres nieruchomości:
21-060 Fajsławice, Fajsławice 107A/7

Powierzchnia przeznaczona do najmu:    68 m2

Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu: lokal mieszkalny przeznaczony pod wynajem położony jest na I piętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach, oznaczony jest nr 7 oraz stanowi własność Gminy Fajsławice.
W skład lokalu wchodzą:
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc

Okres najmu:   na czas określony/nieokreślony

Wysokość opłat z tytułu czynszu, c.o. :  443,10 zł miesięcznie

Wynajmujący ponosi także  koszty za dostawę zimnej wody, ciepłej wody, odbiór odpadów komunalnych oraz energię elektryczną.

Termin wnoszenia opłat:  do ostatniego dnia każdego miesiąca

Dodatkowe informacje:

Osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego lub co najmniej jedna z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania powinna posiadać stały dochód zarówno w dniu złożenia wniosku jak i zawarcia umowy najmu. Wysokość dochodu musi być na poziomie gwarantującym regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań wynikających z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu zobowiązana jest do złożenia wniosku wraz z załącznikiem określającym wysokość miesięcznego dochodu za okres ostatnich 3 m-cy w sekretariacie Urzędu Gminy w Fajsławicach w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego wykazu. 

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej „RODO”) -Urząd Gminy Fajsławice informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie Gminy Fajsławice, jest Wójt Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107.

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można kontaktować się z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają    z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Fajsławice przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Fajsławice.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku bezpodstawnego przetwarzania

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –w przypadku, gdy:

     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- prawo do przenoszenia danych –w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

   - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych –w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub    w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,

     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

                                                          

                                                         Wójta Gminy Fajsławice

                                                         /-/Tadeusz Chruściel

DMC Firewall is a Joomla Security extension!