Urząd

Urząd

Referaty i Stanowiska Pracy

Referat Finansowy

 

Funkcję Kierownika Referatu Finansowego pełni Renata Mendel - Skarbnik Gminy

tel. 81 585 30 46, pokój nr 10

Izabella Kozioł, Urszula Góraj, Monika Górna

Obsługa podatkowa: tel. 81 585 31 38, pokó nr  6

Maria Bubicz, Anna Piórkowska, Maria Jurek  

Gospodarka komunalna tel. 81 585 39 71, pokój nr 5

Agnieszka Bochyńska

Gospodarka odpadami komunalnymi  tel. 81 585 30 60, pokój nr 8

 Agnieszka Sowa

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

1.    Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,

2. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu gminy,

3. Przygotowywanie projektów aktów zmieniających budżet,

4. Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy,

5. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,

6. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół,

7. Prowadzenie obsługi księgowej projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

8. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,

9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych,

10. Prowadzenie ewidencji środków ścisłego zarachowania,

11 Rozliczanie inwentaryzacji,

12. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

13. Prowadzenie spraw płacowych oraz spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników Urzędu,

14. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania obowiązków w zakresie sprawozdawczości,

15. Sporządzanie sprawozdań finansowych,

16. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:

1)     prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

2)     przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

3)     gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem rzeczywistym i prawnym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

4)     prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

5)     prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,

6)      przygotowywanie informacji do projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,

7)     sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

17. W zakresie dochodów z majątku gminy i dodatków mieszkaniowych:

1)    sprawy związane z gospodarowaniem i zarządzaniem gruntami i lokalami komunalnymi, w tym ich nabywaniem, zbywaniem, dzierżawą, najmem, użyczaniem, oddawaniem w trwały zarząd, przekazywaniem na cele szczególne,

2)   sprawy związane z ustalaniem wartości, cen i opłat związanych z korzystaniem z gruntów,

3)   organizowanie przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy,

4)   realizacja uchwał rady w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

5)   sprawy związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych,

6)    sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowością pobierania dochodów z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat za wodę i odprowadzanie ścieków,

7)   prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat za wodę i odprowadzanie ścieków,

8)   sprawy związane z naliczaniem dodatków mieszkaniowych.

9) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i zleconych przez Wójta.

Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy

 Aleksandra Granat

tel. 81 585 39 71

pokój nr 5

Do zadań inspektora ds. promocji gminy należy w szczególności:

1) przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wniosków aplikacyjnych sporządzanych w celu pozyskania środków zewnętrznych, w tym środków pochodzących z programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

2)  bieżąca obsługa i rozliczanie realizowanych projektów,

3)  pozyskiwanie i bieżąca analiza informacji dotyczących możliwości i sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych,

4)  współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków z Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych,

5)  uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów dotyczących rozwoju i promocji gminy,

6)  przygotowywanie dokumentów strategicznych gminy,

7)  bieżąca promocja gminy, w tym promowanie potencjału gospodarczego i kulturalnego gminy w kraju i za granicą,

8)  opracowywanie materiałów promocyjnych, pism okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, itp.,

9)  opracowywanie bezpłatnej gazety samorządowej pn. „Fajsławickie Wieści”,

10) sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań gminy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontrola realizacji tych zadań,

11)przekazywanie mediom zgodnie z Prawem prasowym informacji dotyczących bieżącej pracy Urzędu i organów gminy,

12) organizowanie i współpraca przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych promujących gminę,

13) prowadzenie Biura Fajsławickiego Inkubatora Inicjatyw Transgranicznych,

14) redagowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu.

 Samodzielne stanowisko - informatyk

 

Grzegorz Kosierb

tel. 81 585 39 71

pokój 5

 

W zakresie informatyzacji Urzędu:

1) określanie potrzeb i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi informatycznej zadań Urzędu,

2)  testowanie i wdrażanie systemów informatycznych,

3)  koordynowanie procesu tworzenia baz danych,

4)  planowanie zakupów oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego pracującego w Urzędzie,

5)  nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania,

6)  administrowanie siecią informatyczną Urzędu,

7) administrator sieci teleinformatycznej w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych podlega Pełnomocnikowi ds.ochrony informacji niejawnych,

8)  prowadzenie prac mających technicznie usprawniać przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w oparciu o technologie informatyczne,

9) koordynacja szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego,

10) nadzór nad eksploatacja sprzętu komputerowego i oprogramowania,

11)  szkolenie pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych,

12) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,

13) wykonywanie kopii baz danych,

14) pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów,

15) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego.

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Funkcję kierownika Referatu pełni Iwona Sobczuk

tel. 81 585 30 53, pokój 14

Pracownicy: Adam Adamiak

 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1.    W zakresie spraw z zakresu Prawa o aktach stanu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

1)   rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2)   prostowanie, ustalenie treści, odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

3)   wykonywanie czynności związanych ze szczególnymi wypadkami rejestracji stanu cywilnego,

4)   wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

5)   przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

6)   sporządzanie zestawień statystycznych,

7)   prowadzenie rejestrów i archiwum aktów stanu cywilnego,

8)   udostępnianie danych z posiadanych zbiorów,

9)   przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

10) prowadzenie korespondencji konsularnej w sprawach indywidualnych obywateli z polskimi placówkami konsularnymi za granicą.

2.    Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk.

3.    W zakresie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

1)   prowadzenie ewidencji ludności,

2)   prowadzenie i aktualizowanie kart osobowych mieszkańców,

3)   prowadzenie rejestrów osób zameldowanych czasowo,

4)   wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,

5)   współpraca z Centralnym Biurem Adresowym, Rządowym Centrum Informatycznym „PESEL”, Stacją Łączności Komputerowej, Wojskową Komendą Uzupełnień i innymi instytucjami i organami administracji w zakresie ewidencji ludności,

6)   udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

7)   prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zameldowania i wymeldowania,

8)   wydawanie dowodów tożsamości, prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych,

9)   wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

10) prowadzenie teczek osobowych wydanych dokumentów tożsamości,

11) przygotowanie i sporządzanie spisów wyborców,

12) udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów,

13) współpraca z organami Policji w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej,

14) rejestracja wyjazdów na pobyt stały za granicę, utraty obywatelstwa polskiego, zgonów, zmian imienia i nazwiska,

15) współpraca z sądami i innymi organami w zakresie ewidencji ludności.

4. W zakresie spraw wojskowych:

1) organizacja kwalifikacji wojskowej

2) uzupełnianie Sił Zbrojnych w ramach akcji kurierskiej,

3) współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień,

4) współdziałanie z jednostkami wojskowymi w sprawie likwidacji niewypałów,

5) ćwiczenia wojskowe i mobilizacja,

6) odraczania zasadniczej służby wojskowej,

5. W zakresie spraw przeciwpożarowych:

Prowadzenie całości spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy, w szczególności: związanych z utrzymaniem, wyposażeniem, szkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym sprawy z zakresu:

1)   sieci i organizacji straży pożarnej,

2)   stanu wyposażenia straży pożarnej, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją sprzętu,

3)   prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością OSP,

4)   naliczanie członkom OSP ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,

5)   rozliczanie paliw i smarów w jednostkach OSP,

6)   prowadzenie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową Urzędu.

6. W sprawach obrony cywilnej:

1)   opracowywanie planów reagowania w sytuacjach kryzysowych

2)   opracowywanie zakresu czynności w dziedzinie obronności dla jednostek organizacyjnych gminy,

3)   przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek sytuacji kryzysowych lub wojny,

4)   tworzenie formacji oraz planów działania obrony cywilnej i Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

5)   opracowywanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o wszelkich zagrożeniach,

6)   nadzorowanie realizacji zadań z zakresu obronności przez zakłady pracy zlokalizowane na terenie gminy,

7)   analizowanie zdarzeń i sytuacji pod kątem możliwości występowania zagrożeń,

8)   przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

9)   nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

10) organizacja świadczeń na rzecz obrony.

Samodzielne Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej

Funkcję pełni Anna Rozwałka

tel. 81 5853060, pokój nr 8

 

Do zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej należy:

1.    W zakresie spraw związanych z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem:

1)   współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

2)   ochron gruntów rolnych i leśnych, w tym:

a)    przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

b)   rolniczego wykorzystania gruntów,

c)    rekultywacji nieużytków,

3)   współpraca z jednostkami obsługującymi rolnictwo,

4)   wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

2.    W zakresie ochrony środowiska, przyrody, utrzymania czystości, melioracji i gospodarki wodnej, a w szczególności:

1)   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania ścieków,

2)   podejmowanie działań zmierzających do ochrony czystości wód,

3)   nadzór nad obowiązkiem podłączenia obiektów budowlanych do komunalnej sieci kanalizacyjnej,

4)   przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat za usuniecie drzew i krzewów,

5)   przygotowywanie opinii i założeń w zakresie ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami,

6)   sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad konserwacja i eksploatacja gminnych urządzeń melioracji,

7)   wykonywanie obsługi gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, sporządzanie planów i sprawozdań w tym zakresie.

2.    Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, a w szczególności :

1)   prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej,

2)   sporządzanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej, duplikatów, aktualnych odpisów i innych zaświadczeń, potwierdzających dane zawarte w rejestrze,

3)   przygotowywanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,

4)   przygotowywanie projektów uchwał w zakresie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności,

5)   przygotowywanie projektów uchwał w zakresie opłaty targowej.

2.    Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności:

1)   przygotowywanie projektów decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, i prowadzenie ich rejestru,

2)   kontrola wykorzystania ustalonego limitu punktów sprzedaży alkoholu oraz terminów wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń,

3)   ustalanie i nadzorowanie opłat (w tym na raty) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

4)   przyjmowanie oświadczeń o obrotach napojami alkoholowymi w poszczególnych placówkach,

5)  współdziałanie z Gminna Komisja Przeciwdziałania Problemom Alkoholowych przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

Funkcję pełni: Monika Madeja

tel. 81 585 39 71, pokój nr 5

 

Do zadań stanowiska pracy ds. obsługi organów gminy należy:

1.    Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

1)   przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)   prowadzenie rejestru i zbioru przepisów gminnych, uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,

3)   przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

4)   przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

5)   podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta, kompletowanie materiałów pod obrady rady i komisji,

6)   protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

7)   przekazywanie protokołów z sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji oraz podjętych uchwał osobie odpowiedzialnej za ich zmieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

8)   prowadzenie ewidencji radnych, członków innych organów kolegialnych gminy oraz statystyki GUS,

8)   analiza kosztów funkcjonowania Rady i jej komisji,

9)   organizowanie szkoleń radnych,

10)      prowadzenie rejestru i zbioru rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących Rady.

Samodzielne Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami

Funkcję pełni: Bartłomiej Sałaga

tel. 81 585 30 68, pokój nr 7

 

Do zadań stanowiska pracy ds. geodezji i gospodarki gruntami należy w szczególności:

1. Prowadzenie toku formalno-prawnego w sprawach planowania przestrzennego.

2. Dokonywanie analizy wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Wykonywanie czynności związanych z uchwalaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

4. Udostępnianie planu miejscowego zainteresowanym osobom i instytucjom, sporządzanie wypisów i wyrysów z planu.

5.   Prowadzenie rejestru aktualnych planów miejscowych, gromadzenie materiałów i dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym.

6. Przedkładania propozycji ustalenia na rzecz gminy opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.

7. Prowadzenie sprawa związanych z wykupem lub zamianą nieruchomości, z których korzystanie stało się, w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego, niemożliwe lub istotnie ograniczone.

8. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i wypłatą odszkodowań właścicielom zbywającym nieruchomość, których wartość w wyniku uchwalenia lub zmiany planu spadła, bądź ustalenie wysokości opłat na rzecz gminy, gdy wartość nieruchomości wzrosła.

9. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgadnianie decyzji z właściwymi organami.

Samodzielne Stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki komunalnej

 

Funkcję pełni: Paweł Warda

tel. 81 585 3068, pokój nr 7

 

Do zadań stanowiska pracy ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki komunalnej należy:

1.    W zakresie przygotowania inwestycji i remontów:

1) przygotowanie koncepcji inwestycji i remontów realizowanych przez Urząd,

2) przygotowanie warunków wyjściowych do prac projektowych,

3)   przygotowanie koncepcji finansowania inwestycji lub remontów ze środków pozabudżetowych,

2.    W zakresie prowadzenia inwestycji i remontów:

1) analiza dokumentacji technicznej,

2) uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonywanie zgłoszenia budowy lub przebudowy,

3)    przygotowywanie dla wykonawców kompletnej dokumentacji wraz z dziennikiem budowy (w przypadkach koniecznych),

4)     reprezentowanie Gminy w stosunkach z wykonawcami i innymi organami w zakresie inwestycji i remontów,

5)    sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

6)    uzgadnianie ewentualnych zmian projektowych i zakresu robót dodatkowych,

7)    kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, w szczególności niedopuszczanie do stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w przypadkach, gdy nie powołano inspektora nadzoru,

8)    sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i wykonanych prac zleconych,

9)    prowadzenie – przez okres realizacji inwestycji – strony rozliczeniowo-finansowej,

10) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (w wymaganych przypadkach),

11)   kompletowanie dokumentacji związanej z robotami budowlanymi, w  tym dokumentacji powykonawczej,

12)   egzekwowanie od wykonawców usunięcia usterek w okresie gwarancji i rękojmi,

13)  udzielania mieszkańcom gminy informacji w zakresie prowadzonych prac i perspektyw dalszej realizacji,

14)  czuwanie nad terminowością realizacji umów.

3.   W zakresie realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1)    współpraca z innymi stanowiskami pracy przy przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych,

2)  opracowywanie projektów dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w szczególności projektów dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, projektów ogłoszeń o przetargach, itp.

4.   Sprawowanie nadzoru nad gminną infrastrukturą drogową.

5.   Sprawowanie nadzoru nad gminną siecią wodociągową.

6.   Sprawowanie nadzoru nad gminną oczyszczalnią ścieków.

7.   Sprawowanie nadzoru nad cmentarzami wojennymi.


Samodzielne Stanowisko ds. administracyjno-biurowych

Funkcję pełni Edyta Sobczuk-Dąbska

tel. 81 585 30 02, pokój nr 1

 

Do zadań stanowiska pracy ds. administracyjno-biurowych należy w szczególności:

1.    Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz prowadzenie spraw organizacyjno-technicznych, w tym:

  1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

  2) prowadzenie ewidencji korespondencji,

  3) prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji,

  4) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

  5) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

  6) przyjmowanie interesantów, organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem oraz kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,

  7) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

  8) udzielanie informacji interesantom o zasadach i trybie działania Urzędu.

2.    Prowadzenie archiwum zakładowego:

  1) opracowywanie i aktualizowanie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,

  2) przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu instrukcji oraz niezbędnych informacji z zakresu prawidłowego przygotowania akt do ich przekazania co archiwum,

  3) przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

  4) przechowywanie, zabezpieczanie oraz ewidencjonowanie akt,

  5) porządkowanie – w razie potrzeby – akt niewłaściwie opracowanych,

  6) udostępnianie akt komórkom organizacyjnym Urzędu do celów służbowych oraz wydawanie uwierzytelnionych odpisów akt,

 7)  przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego oraz współpraca z tym archiwum.

3. Sporządzanie list płac pracowników Urzędu.

Kontakt

 

URZĄD GMINY FAJSŁAWICE

FAJSŁAWICE 107

21-060 FAJSŁAWICE

tel. 81 585 30 02
faks. 81 585 30 02
e-mail :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fajslawice.eu
NIP: 713-10-45-998

REGON: 000532429

 

 

Urząd Gminy Fajsławice

pracuje w następujących godzinach

poniedziałek       8:00 - 16:00
wtorek - piątek  7:30 - 15:30

 

Starostwo Powiatowe Krasnystaw

Wydział Komunikacji Oddział Zamiejscowy w Fajsławicach

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Środa 7:30 – 15:30

Czwartek 7:30 – 15:30

Przyjmowanie interesantów do godziny 14.30

I piętro Urzędu Gminy, pokój nr 15

Tel. Kontaktowy 81 585 30 61

 

 

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Fajsławice w banku:

 

BS Krasnystaw O/Fajsławice

15 8200 1034 2004 3400 0299 0001

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy Fajsławice

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna skrzynka podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; (Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne)
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 – 15:00) do Sekretariatu Urzędu Gminy Fajsławice mieszczącej się w pokoju nr 2  na następujących nośnikach danych:
 1. Dyskietka 1,44 MB
 2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Władze Urzędu

 tabliczka na drzwi

Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy sprawuje

Janusz Pędzisz

tel: 81 585 30 29

kom. 883 166 677

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1)  reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2)  prowadzenie bieżących spraw gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek  organizacyjnych gminy oraz wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5)  zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu i przez jego pracowników,

6)  koordynowanie działalności i współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

7)  rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, dotyczących w szczególności podziału zadań i kompetencji oraz ich realizacji,

8)  wydawanie decyzji i zarządzeń z zakresu administracji publicznej,

9)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

11) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

12) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez obowiązujące przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.

Zastępca Wójta Gminy

Funkcję Zastępcy Wójta Gminy sprawuje

Mieczysław Paluch

 

kom. 690 975 236

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Skarbnik Gminy

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje

Renata Mendel

tel: 81 585 3046

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu gminy oraz głównego księgowego Urzędu, organizuje gospodarkę finansową gminy, realizuje zadania związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz nadzoruje i koordynuje prace Referatu Finansowego Urzędu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)   organizacja i kierowanie pracą Referatu Finansowego,

2)   wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości, w tym:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

3)   przekazywanie pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektowaniem i wykonywaniem budżetu gminy,

4)   nadzór i kontrola nad realizacją budżetu gminy, dokonywanie analiz i bieżące informowanie Wójta o przebiegu realizacji budżetu gminy,

5)   dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania takiej kontrasygnaty,

6)   opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w sprawach związanych z gospodarką finansową Gminy,

7)   zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz na polecenie lub z upoważnienia Wójta.


 

Sekretarz

Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje

Jacek Kęcik

tel: 81 585 3055

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)  zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania Urzędu,

2)  czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

3)  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

4)  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy,

5)  opracowywanie projektów: Statutu Gminy i statutów jednostek pomocniczych, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz projektów zmian tych dokumentów,

6)  przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,

7)  przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

8)  prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Fajsławicach,

9)  opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników Urzędu,

10) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,

11) przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie,

12) koordynowanie i organizowanie prac związanych z wyborami, spisami, referendami,

13) sporządzanie dokumentacji określonej w przepisach o zamówieniach publicznych,

14) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz na polecenie lub z upoważnienia Wójta

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd