Projekty Unijne

Projekty Unijne

Festiwal „Dobre bo Nasze”

S25C 919070515350

Gmina Fajsławice we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Ochotniczą Strażą Pożarną w Siedliskach  oraz Parafialno-Gminnym Klubem Sportowym Frassati realizuje operację pn. Festiwal „Dobre bo Nasze”, która jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych do podejmowania oraz wdrażania lokalnych inicjatyw bazujących głównie na produktach lokalnych.

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 18 czerwca 2019 roku

Planowany okres realizacji z umowy o dofinansowanie: do 31.10.2019r.

Wartość operacji: 76 758,95zł

Dofinansowanie: 60 824,95zł

W ramach operacji zaplanowano:

 

Konferencja 1 – „Produkt lokalny szansą rozwoju gminy”

Tematy w ramach konferencji:

 • promocja życia na wsi,
 • produkt lokalny – co to jest i z czym to się je?
 • wymiana doświadczeń

Konferencja 2 – „Produkt lokalny poszukiwany, czyli jak na tym zarobić?”

Tematy w ramach konferencji:

 • wymagania sanitarne w produkcji żywności tradycyjnej
 • ważne przepisy dla właścicieli gospodarstw w sprzedaży RHD
 • skracanie łańcucha dostaw
 • wymiana doświadczeń

Warsztaty „Smaki domowej spiżarni” (4x)

 

Konkursy:

 • dla dzieci – „Zielnik”
 • fotograficzny – „Skarby ziemi”,
 • potraw – „Chwasty i zioła na talerzu” – 3 kategorie
 • konkurs wiedzy o produktach lokalnych dla sołtysów
 • kulinarny z wykorzystaniem produktów lokalnych
 • obieranie jabłek;
 • poznaj zioła po zapachu;
 • picie smacznego napoju przez słomkę na czas;
 • gniecenie i wałkowanie ciasta;
 • jedzenie kisielu bez łyżki.

Impreza plenerowa .

W programie imprezy plenerowej:

 • Pokazy kulinarne z wykorzystaniem produktów lokalnych wraz z degustacją potraw
 • Konkurs wiedzy o produktach lokalnych dla sołtysów
 • Konkursy kulinarne z wykorzystaniem produktów lokalnych (5 konkurencji):
 • obieranie jabłek;
 • poznaj zioła po zapachu;
 • picie smacznego napoju przez słomkę na czas;
 • gniecenie i wałkowanie ciasta;
 • jedzenie kisielu bez łyżki
 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Skarby ziemi”, Konkurs potraw „Chwasty i zioła na talerzu” oraz konkursu dla dzieci „Zielnik”
 • Wystawa prac pokonkursowych (fotografie i zielniki)
 • Występy lokalnych zespołów śpiewaczych
 • W ramach festiwalu zaplanowano również stoiska tematyczne promujące produkty lokalne oraz poczęstunek, jako forma promocji produktów tradycyjnych wytworzonych z lokalnych surowców

Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach

stopka1

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”

Cel operacji:
utworzenie siłowni zewnętrznej w Fajsławicach w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Opis operacji:

W ramach operacji powstanie siłowanie zewnętrzne, w której zlokalizowanych będzie 10 urządzeń rekreacyjnych oraz urządzenia uzupełniające.

Urządzenia siłowni:

 1. Biegacz
 2. Wioślarz
 3. Twister potrójny
 4. Orbitrek
 5. Sztanga w leżeniu
 6. Narciarz
 7. Motyl + motyl w rewersie
 8. Prasa nożna + prasa nożna
 9. Poręcze + prostownik pleców
 10. Wyciąg górny + wyciąg dolny

Elementy uzupełniające:

Kosz na śmieci

Ławeczka z oparciem

Tablica regulaminowa

Stojak na rowery

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury: 50 osób/kwartał

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 50 206,14 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: do 31 946 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)
Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 28.03.2018 roku
Planowany okres realizacji: do listopada 2018 roku.

Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo

targowisko info na stronę page0001

Operacja pn. „Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo”, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem realizacji operacji jest:

tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej poprzez utworzenie Centrum promocji produktu lokalnego - targowiska gminnego, które będzie oznaczone nazwą „Mój Rynek” i unijnymi logo produkcji ekologicznej, co pozwoli na:

 • poprawę zbytu produktów rolnych i żywności oraz skracanie łańcucha dostaw i żywnościowego oraz zwiększenie udziału rolników w wartości dodanej;
 • ułatwienie dystrybucji produktów rolnych, umożliwienie drobnym producentom sprzedaży żywności, a konsumentom dostępu do produktów lokalnych.

Operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Przewidywane wyniki operacji:

 • budowa targowiska: 1 szt.
 • przebudowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów: 1 szt.

Wartość projektu z umowy o dofinansowanie: 1 281 571,14zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 179 362,00zł

Wartość dofinansowania z umowy o dofinansowanie: do 750 428,00zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych)

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 3 stycznia 2018 roku

Planowany okres realizacji z umowy o dofinansowanie: do 31.12.2018r.

Projekty w trakcie realizacji


stopka1

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”

Cel operacji:
utworzenie siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Opis operacji:

W ramach operacji powstanie siłowanie zewnętrzne, w której zlokalizowanych będzie 12 urządzeń rekreacyjnych oraz urządzania uzupełniające.

Urządzenia siłowni:

1. Biegacz

2. Rowerek

3. Twister + wahadło

4. Wioślarz

5. Twister potrójny

6. Orbitrek

7. Sztanga w leżeniu

8. Narciarz

9. Motyl + motyl w rewersie

10. Prasa nożna + prasa nożna

11. Poręcze + prostownik pleców

12. Wyciąg górny + wyciąg dolny

Elementy uzupełniające:

Kosz na śmieci

Ławeczka z oparciem

Tablica regulaminowa

Stojak na rowery

W ramach operacji zostanie wykonane również utwardzenie terenu za pomocą kostki brukowej - 236m2.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury: 50 osób (pomiar 1 raz na kwartał)

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 59 874,14 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: do 38 097 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)
Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 7 kwietnia 2017 roku
Planowany okres realizacji: do listopada 2017 roku.


stopka 2

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Suchodoły”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji:
Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich i podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury technicznej związanej z systemem odprowadzania ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodoły. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości wód gruntowych i powierzchniowych poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.

Przewidywane wyniki operacji:
systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych: 14,215 km
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 3 842 495,38zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: do 1 963 899zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)
Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 20 lipca 2017 roku
Planowany okres realizacji: do czerwca 2018 roku.


stopka3

Projekt pn. „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU,
jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku,
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie Gminy Fajsławice.

Opis projektu:
W ramach projektu planowany jest montaż 241 instalacji kolektorów słonecznych (w wariancie: na dachu, na ścianie i na gruncie) oraz 146 powietrznych pompy ciepła do CWU na/w budynkach mieszkalnych.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 3 947 987,81 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: do 2 929 051,43 zł (do 85% kwalifikowanych kosztów netto)

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29 grudnia 2016 roku

Planowany okres realizacji: 22.04.2016 – 28.03.2019

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach”


Umowa podpisana

 W dniu 9 lipca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice oraz Renata Mendel – Skarbnik Gminy podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach”.

Na mocy niniejszej umowy Gmina Fajsławice otrzyma na rozbudowę szkoły do 80 % dofinansowania ze środków europejskich.

W ramach projektu dobudowane zostaną dwa skrzydła do istniejącego budynku szkoły. Znajdować się w nich będą sale lekcyjne z pomieszczeniami towarzyszącymi (tj. zaplecza sal, sanitariaty, świetlica, biblioteka itp.).

Ponadto obiekt zostanie zaopatrzony m.in. w następujące instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, p. poż., odgromowe, alarmowe, sygnalizacyjne oraz multimedialne.

Przebudowane zostaną także przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Dzięki rozbudowie powierzchnia użytkowa szkoły wzrośnie o 797,97 m2, zaś powierzchnia ruchu o 146,04 m2.

Inwestycję realizuje firma Usługi Remontowo-Budowlane Bielan Krzysztof z Majdanu koło Zamościa. Zgodnie z umową rozbudowa powinna zakończyć się do 31 grudnia 2012 roku.

Dzięki realizacji projektu stworzone zostaną korzystne warunki do nabywania wiedzy na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. W szkole utworzone zostaną pracownie specjalistyczne, które umożliwią praktyczne nabywanie wiedzy i umiejętności. Stworzone zostaną również warunki do rozpoczęci nauki przez pięciolatków.

Ponadto planuje się, iż po zakończeniu projektu w nowoutworzonych obiektach prowadzone będą zajęcia z kształcenia ustawicznego dorosłych. Działania te będą miały wpływ na zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców, a także zachęcą ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej.


Zdjęcia z placu budowy

 • Image1
 • Image10
 • Image11
 • Image12
 • Image13
 • Image14
 • Image15
 • Image16
 • Image17
 • Image18
 • Image19
 • Image2
 • Image20
 • Image21
 • Image22
 • Image23
 • Image24
 • Image3
 • Image4
 • Image5
 • Image6
 • Image7
 • Image8
 • Image9

Simple Image Gallery Extended

Projekty zrealizowane

 

 


Nazwa projektu:

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Fajsławicach.

Cel projektu: Podniesienie standardu usług kulturalnych świadczonych przez Gminę Fajsławice poprzez remont świetlicy wiejskiej.

Program, w ramach którego projekt będzie realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość kosztorysowa: 159 357,99 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 90 000 zł, wkład własny – 69 357,99 zł.

Okres realizacji:  01.03.2012 – 31.12.2012.

Opis projektu: W ramach projektu wykonany zostanie remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Fajsławicach. Zakres prac obejmował będzie:

1) roboty murarskie,

2) malowanie pomieszczeń,

3) wymiana stolarki drzwiowej,

4) wymiana instalacji elektrycznej,

5) montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz osprzętu sanitarnego.

 

 


Nazwa projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedliskach Drugich.

Cel projektu: podniesienie jakości życia na terenach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Siedlisk Drugich poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość: 551 800,00 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 315 997zł, wkład własny –  235 803 zł.

Okres realizacji:  20.05.2011 – 30.06.2012.

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne w Siedliskach Drugich z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczna i tenis ziemny. Boisko o wymiarach 44m x 22m posiadać będzie nawierzchnię polipropylenową modułowa elastyczną.

 Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://fajslawice.eu/images/boiskosiedliska


Nazwa projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wola Idzikowska i Fajsławice.

Cel projektu: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z systemem odprowadzania ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 - 2013

Wartość: 3 810 031,17 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE - 2 327 978 zł, wkład własny – 1 480 940,44 zł

Okres realizacji:  04.06.2010 – 27.09.2011.

Opis projektu: W ramach projektu wykonana została kanalizacja sanitarna podciśnieniowa  w miejscowościach Wola Idzikowska i Fajsławice. Zakres prac obejmował:

1) instalację wentylacyjną stacji podciśnieniowej,

2) wykonanie rurociągu tłocznego,

3) wykonanie przewodów podciśnieniowych PE280-PE90 i PE160-PE90,

4) odwodnienie wykopów,

5) monitoring zaworów podciśnieniowych,

6) wykonanie sieci i przykanalików grawitacyjnych PVC200-160,

7) wykonanie przyłączy domowych grawitacyjnych PVC160.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://fajslawice.eu/images/kan

 


Nazwa projektu:

Przebudowa parku w Fajsławicach.

Cel projektu: Podniesienie jakości życia mieszkańców Fajsławic w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez przebudowę parku.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość: 404040,04 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 178 971,44 zł, wkład własny –  225 068,60 zł.

Okres realizacji:  10.06.2010 – 10.09.2010.

Opis projektu: W ramach projektu wykonana została przebudowa parku w Fajsławicach. Zakres prac obejmował m.in.:

1) karczowanie i odmładzanie drzew,

2) przestawienie pomnika,

3) wykonanie chodników z kostki brukowej,

4) zakup i montaż urządzeń wodnych – fontanna i kaskada,

5) zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i ogrodzenia,

6) wykonanie murka z kamienia,

7) wykonanie placu zabaw,

8) nasadzenie i obsianie terenu.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://fajslawice.eu/images/park

 


Nazwa projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Fajsławicach.

Cel projektu: wzrost liczby turystów odwiedzających Fajsławice poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość: 386 289,32 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 178 971,44 zł, wkład własny –  225 068,60 zł.

Okres realizacji:  03.09.2010 – 15.03.2011.

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostało boisko wielofunkcyjne w Fajsławicach z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczna i tenis ziemny. Boisko o wymiarach 44m x 22m posiada nawierzchnię polipropylenową modułowa elastyczną.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://fajslawice.eu/images/boiskofajslawice

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109613L w m. Fajsławicach od km 0+000 do km 1+507.

Cel projektu: usprawnienie systemu komunikacji oraz zwiększenie spójności przestrzennej gminy poprzez stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych z drogami o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: RPO WL na lata 2007-2013.

Wartość: 303 531,86 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 151765,93zł, wkład własny –  151765,93zł.

Okres realizacji:  31.05.2010 – 30.09.2011.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowanie ponad 1,5 km drogi gminnej oraz  zmodernizowanie i utwardzenie 1,5 km poboczy.

Osiągnięcie powyższych założenie nastąpiło po wykonaniu następujących robót budowlanych:

1) odbudowa zniszczonego przepustu zjazdowego w kierunku drogi powiatowej w km 0+003 na ławie żwirowej grubości 30cm,

2) mechaniczne odsłonięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej oczyszczeniem,

3) wyprofilowanie kruszywem łamanych łuków pozornych do wymaganego spadku jednostronnego 6% (długość łuku w km 0+142 – 46 m i krzywej przejściowej 28m, długość łuku w km 0+316 – 42 m i krzywej przejściowej 26 m),

4) mechaniczne skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej nawierzchni,

5) wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 3 cm i szerokości 4,5 m w km 0+000 – 1+507,

6) wykonanie warstwy ścieralnej w km 0+000 – 1+507 z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 3 cm i szerokości 4,5 m,

7) uzupełnienie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym frakcji 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie o średniej grubości 7 cm i szerokości 25 cm,

8) mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych ze spadkiem 6%,

9) ustawienie znaków ostrzegawczych pionowych A-3 „niebezpieczne zakręty” (2 sztuki).

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://fajslawice.eu/images/droga

 


Nazwa projektu:

Fajsławicki Punkt Wychowania Przedszkolnego.

Cel projektu: edukacja przedszkolna dzieci z terenu Gminy Fajsławice.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PO KL.

Wartość: 345 090 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 332 190 zł, wkład własny –  12 900zł.

Okres realizacji:  01.08.2008 – 30.06.2011.

Opis projektu: W ramach projektu utworzony został punkt przedszkolny, w którym każdego roku naukę pobierało 20 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujące na terenie Gminy Fajsławice (w sumie 60 osób). Zajęcia odbywały się w godzinach od 7:30 do 12:30 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem świąt, ferii zimowych i wakacji. Wszystkim dzieciom zapewniona została bezpłatnie, profesjonalna opieka pedagogiczna i psychologiczno-logopedyczna oraz wyżywienie w postaci drugiego śniadania.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://fajslawice.eu/images/przedszkole

 


Nazwa projektu:

Fajsławicki Inkubator Inicjatyw Transgranicznych.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalnej bazy do rozwijania współpracy transgranicznej oraz zwiększenie umiejętności efektywnej współpracy partnerów polskich i ukraińskich tak samorządowych jak i pozarządowych.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i TACIS CBC w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.

Wartość: 380 250,60 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 285 187,95 zł, wkład własny –  95 062,65 zł.

Okres realizacji:  01.10.2007-31.05.2008.

Opis projektu: W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania angażujące obu partnerów samorządowych:

1) „Zróbmy Coś Razem” – Integracyjny Festyn Rodzinny dla wszystkich mieszkańców Gminy z pokazami, wystawami, występami folklorystycznymi i konkursami sprawnościowymi,

2) Organizacja Fajsławickiego Inkubatora Inicjatyw Transgranicznych, w ramach którego  utworzone zostało biuro koordynujące współpracę polsko-ukraińska,

3) „Dziady” – sztuka teatralna – zorganizowane zostały warsztaty teatralne, podczas których młodzież będzie miała możliwość kontaktu z profesjonalnym aktorem,

4) „Szlakami historii która nas łączy – spotkanie młodzieży polsko-ukraińskiej” – zorganizowano 7-dniowy obóz historyczny, podczas którego młodzież poznała kulturę swoich sąsiadów oraz odszukała wspólne wątki historyczne,

5) „Gminny Turniej Wsi” – zorganizowano i przeprowadzono zawody w tenisa stołowego w kilku kategoriach wiekowych dla dziewczyn i chłopców z obu regionów,

6) Organizacja staży szkoleniowych z pisania i zarządzania projektami finansowanymi ze źródeł europejskich,

7) Konferencja podsumowująca pracę biura z prezentacją dotychczasowych działań i przedstawieniem strategii na przyszłość. 

Dzięki spotkaniom zostały nawiązane bezpośrednie kontakty pomiędzy samorządami oraz instytucjami zajmującymi się sportem, kulturą oraz działalnością społeczno-młodzieżową po obu stronach granicy. Ponadto wyodrębnione zostały dziedziny współpracy, które stały się bazą do wspólnego pisania przyszłych projektów. Przeszkolone w ramach projektu osoby będą inicjowały po stronie ukraińskiej działania dla stworzenia lustrzanego centrum współpracy w Guszczy oraz animowania dalszej współpracy.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://fajslawice.eu/images/inkubator

 


Nazwa projektu:

X Festyn Rodzinny "Zróbmy Coś Razem".

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi poprzez upowszechnianie tradycji i folkloru Gminy Fajsławice.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007-2013.

Wartość: 36 650,78 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 23 458,68 zł, wkład własny –  13192,10zł.

Okres realizacji:  01.05.2010 – 31.07.2010.

Opis projektu: Festyn Rodzinny „Zróbmy Coś Razem” jest wydarzeniem kulturalnym odbywającym się cyklicznie od 2001r. Celem imprezy było przybliżenie w sposób przystępny dla zwykłego odbiorcy lokalnej tradycji i folkloru. Dodatkowo zainteresowani mieli kilkakrotnie możliwość poznania kultury innych regionów Polski, a także folkloru i zwyczajów ukraińskich, słowackich i romskich. Impreza organizowana była w odpowiedzi na występujący od dłuższego czasu problem zaniku lokalnych tradycji, a co za tym idzie na niską świadomość kulturowa mieszkańców Gminy Fajsławice.   

W 2010r. Festyn odbył się po raz dziesiąty i miał na celu przybliżenie uczestnikom rodzimej kultury i twórczości ludowej.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://fajslawice.eu/images/festyn

 


Nazwa projektu:

XI Festyn Rodzinny "Zróbmy Coś Razem"

Cel projektu: Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Fajsławice poprzez upowszechnianie tradycji i folkloru różnych kultur.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007-2013.

Wartość: 29 680,68  zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 19051,20 zł, wkład własny –  10 629,48 zł.

Okres realizacji:  01.06.2011 – 31.07.2011.

Opis projektu: Festyn "Zróbmy Coś Razem" jest największym wydarzeniem o charakterze kulturalnym i społecznym odbywającym się od dziesięciu lat na terenie Gminy Fajsławice. W bieżącym roku impreza odbyła się 31 lipca na boisku gminnym w Fajsławicach.


Nazwa projektu:

Budowa placu zabaw w Siedliskach Drugich

Cel projektu: Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program „Radosna Szkoła”.

Wartość: 115 413,60 zł brutto.

Źródła finansowania: środki rządowe – 57 706,80 zł, wkład własny –  57 706,80 zł.

Okres realizacji:  15.09.2011 – 17.10.2011.

Opis projektu: W ramach projektu powstał tzw. mały plac zabaw o powierzchni około 240 m2. Nawierzchnię placu zabaw wykonano z materiałów amortyzujących ewentualne upadki. Na placu umieszczono następujące urządzenia: zestaw zabawowy „Polka”, huśtawkę 2-osobową, huśtawkę wagową podwójną, 3 ławki bez oparcia oraz 3 kosze na śmieci. Całość ogrodzono siatką o wysokości 150 cm.    

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://fajslawice.eu/images/plac

Nazwa projektu:

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEDLISKACH DRUGICH

Mieszkańcy Siedlisk Drugich i okolicznych wsi mogą od 1 lipca br. korzystać                           z wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Za kwotę 36 020,09 zł brutto zrealizowano roboty budowlane polegające m.in. na wykonaniu stolarki drzwiowej, posadzek, remontu stropu, malowaniu ścian i sufitu oraz robót instalacyjnych.

W odnowionym pomieszczeniu o powierzchni ponad 71 m2 odbywać się będą wydarzenia kulturalne i społeczne takie jak: jasełka, występy zespołów i zebrania wiejskie. Ponadto organizowane będą szkolenia z zakresu gotowania i pieczenia, zaś młodzież z okolicznych wsi będzie mogła skorzystać z komputera. W przyszłości w świetlicy zorganizowana zostanie również sala gier.

Inwestycję współfinansowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

DMC Firewall is a Joomla Security extension!