Do kogo należy utrzymanie w czystości i odśnieżanie chodników przyległych do działek oraz parkingów.

Właściciele terenów, do których przylegają gminne chodniki, mają pewne obowiązki związane z ich utrzymaniem. Nie muszą co prawda troszczyć się o ich stan techniczny, ale za to powinni dbać o czystość.

         Obowiązkiem każdego właściciela jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy budynku lub działki. Obowiązek dbania o czystość chodnika spoczywa nie tylko na formalnym właścicielu nieruchomości, ale także na jego współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych (należą do nich często spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), osobach zarządzających lub użytkujących nieruchomości. Ciąży on również na osobach, które aktualnie władają nieruchomością, takich jak najemcy albo dzierżawcy.

          Właściciel nie ma obowiązku uprzątnięcia chodnika znajdującego się przed jego lokalem, jeżeli jest tam dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Poza tym warto wiedzieć, że obowiązek odśnieżania dotyczy wyłącznie chodnika przylegającego bezpośrednio do granicy nieruchomości. Wielu prawników uważa, że o takiej sytuacji nie może być mowy, gdy chodnik i sąsiadująca nieruchomość oddziela pas zieleni. Chodnikiem położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik znajdujący się niedaleko ( w bezpośredniej bliskości) od granicy tej nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy między chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie. W pozostałych przypadkach obowiązek odśnieżania spoczywa co do zasady na zarządzie drogi, a jeśli nie został powołany na wójcie (burmistrzu, prezydencie) jako zarządcy drogi. Ciążący na właścicielach nieruchomości obowiązek sprzątania chodnika dotyczy jedynie chodników położonych przy drogach publicznych, a nie np. chodników usytuowanych przy drogach wewnętrznych.

          Obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów budowlanych jest bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji , w których wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, a także mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Chodzi tu więc m. in. o wystąpienie intensywnych opadów atmosferycznych, np. śniegu. Jeżeli więc na elementach elewacji budynków powstaną sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na chodnikach i ulicach przebiegających bezpośrednio przy budynku, to właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek niezwłocznego ich usunięcia.

          Wypadki na oblodzonych chodnikach w wielu sytuacjach są skutkiem zaniedbań właścicieli lub zarządców przylegających do nich nieruchomości. Przechodzień, który przewróci się i odniesie obrażenia ciała lub dozna uszkodzenia rzeczy , np. obuwia lub wózka dziecięcego , może domagać się naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 415 k. c., kto z własnej winy wyrządził drugiemu szkodę , obowiązany jest do jej naprawienia.. Jeśli w wyniku zdarzenia na chodniku spowodowanego jego złym stanem np. zbytnim ośnieżeniem lub oblodzeniem, dana osoba doznała szkody, może żądać zapłaty konkretnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na jej naprawienie . W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W przypadku szkód na osobie można za taką uznać np. konieczność poniesienia kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku. Przy zniszczeniu rzeczy szkodą będzie kwota odpowiadająca jej wartości lub koszt naprawy. Dochodząc odszkodowania , należy wskazać podmiot odpowiedzialny za wyrządzenie szkód i wykazać jego winę. Przede wszystkim trzeba ustalić, kto powinien utrzymać chodnik w odpowiednim stanie i jakie czynności podjąć. Trzeba też zgromadzić dokumentację pozwalającą na określenie wysokości szkody. W tym celu można przedstawić rachunki za leczenie, rehabilitację, naprawę uszkodzonej rzeczy. Kluczowym elementem przy dochodzeniu odszkodowania jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem właściciela nieruchomości. Związek przyczynowo-skutkowy to nic innego jak odpowiedź na pytanie, czy szkody na pewno powstały w wyniku nieutrzymania chodnika w odpowiednim stanie.

 

Dziennik Gazeta Prawna

z 17 grudnia 2014 r. nr 244 (3885)

Our website is protected by DMC Firewall!