Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XXII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 8 listopada 2016r. (wtorek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacje o pracach Komisji Rady.
  5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla Gminy Fajsławice,

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Fajsławice,

- uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok,

- obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

      8. Wolne wnioski

      9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

Projekty uchwał

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd