Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Na podstawie uchwały Nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub.. z 2011 r., Nr 10, poz. 245) zaprasza się organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 20 października 2017r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Rady Gminy (I piętro). Treść projektu programu znajduje się na stronie internetowej www.fajslawice.eu i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fajsławice http://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu.

                                                                                              Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                              /-/ Tadeusz Chruściel

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Na podstawie uchwały Nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2011 r., Nr 10, poz. 245) zaprasza się organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 24 października 2016r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 11:00 w sali posiedzeń Rady Gminy (I piętro). Treść projektu programu znajduje się na stronie internetowej www.fajslawice.eu i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fajsławice ugfajslawice.bip.e-zeto.eu.

 

                                                                  Wójt Gminy Fajsławice

                                                                   /-/ Tadeusz Chruściel

 

Program współpracy 2017

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

                                                                                                                    

Rada Gminy Fajsławice Uchwałą Nr XVI/118/2012 z dnia 29 listopada 2012r. przyjęła Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w formie dotacji zostały przekazane środki w wysokości 80 000 zł. Szczegółowy wykaz organizacji wraz z nazwami dotowanych zadań zawarty jest w załączniku do niniejszego sprawozdania.
Środki finansowe przekazywane były organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. W 2013 r. wsparto następujące zadania objęte sferą pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej.
1. Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
2. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
3. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
II. Zgodnie z przyjętym Programem Gmina Fajsławice realizowała następujące pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
2. Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu.
3. Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.
4. Doradztwo i pomoc formalno-prawna.
 
 
 
 
 
Fajsławice, 25 marca 2014r.
Załącznik

 

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielone zostało wsparcie w postaci przekazania dotacji z budżetu gminy w roku 2013 na dofinansowanie realizacji zadań

 

 

I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Lp.

 

Podmiot otrzymujący dotację

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

Kwota wykorzystanej dotacji

1.

 Parafialno-Gminny Klub Sportowy „Frassati” Fajsławice

Fajsławice 107

21-060 Fajsławice 

Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

 

55 000 zł

 

55 000zł

2.

 Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek” przy SP Boniewo

Boniewo 43

21-060 Fajsławice

 

 Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

 

 

17.000 zł

 

16 975,60 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy

Fajsławice 130A

21-060 Fajsławice

Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.            

 

8 000 zł

 

8 000 zł

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

OGŁASZA

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie w postaci udzielenia dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie następujących zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

 

Lp.

Podmiot otrzymujący dotację

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Parafialno-Gminny Klub Sportowy „Frassati” Fajsławice

Fajsławice 107

21-060 Fajsławice 

Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego w 2014 roku.

 

 

 

48 000zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”

Boniewo 43

21-060 Fajsławice

Prowadzenie treningów młodzieży z terenu  gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach  turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego w 2014 roku.

 

 

14 000 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy

Fajsławice 130A

21-060 Fajsławice

Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego w 2014 roku.

 

 

5 000zł

 

Fajsławice, 30 styczeń 2014r.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                        Tadeusz Chruściel

Our website is protected by DMC Firewall!